PRIVACYVERKLARING

 

HVS Horeca-exploitatie en -advies VOF en Brasserie “Het Vrolijke Schaap”behandelen uw gegevens met zorg.

 

HVS Horeca-exploitatie en -advies VOF en de onder de handelsnaam Brasserie “Het Vrolijke Schaap” opererende brasserie (als geheel hierna aan te duiden als HVS) zetten zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacy gevoelige gegevens te beschermen. HVS ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

 

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. HVS kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u een webform invult via de website, een reservering maakt, of als u als personeelslid of leverancier bij HVS betrokken bent.

 

Waarom verwerkt HVS persoonsgegevens?

 

  • HVS verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan HVS u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden.
  • HVS verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar relaties uit te voeren (bijv. het vastleggen van een reservering, het onderhouden van haar gastrelaties en het verwerken van financiële transacties voor personeel en leveranciers).
  • HVS verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) gasten voor communicatie- en marketingdoeleinden.
  • HVS registreert persoonsgegevens om aan (internationale) wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van personeelsbeleid.

Het verwerken van persoonsgegevens door HVS wordt op de volgende rechtsgrondslagen gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen HVS en gast; op basis van een gerechtvaardigd belang van HVS; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HVS rust.

 

Persoonsgegevens ontvangen van derden?

 

HVS maakt gebruik van externe bronnen om aanvullende informatie over haar gasten te verkrijgen voor gastidentificatie. Dit zijn externe partijen die onder meer reserveringen voor HVS faciliteren.

 

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?

 

HVS zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan belastingdiensten, toezichthoudende instanties en overige overheden of op basis van eerder (contractueel) met u overeengekomen grondslagen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG. Dit gebeurt in eerste instantie op servers binnen Nederland, maar kan ook zijn binnen de EU of landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

 

Bewaartermijnen

 

HVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor HVS uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met HVS of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

 

Welke rechten heeft u?

 

Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door HVS.

  • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door HVS worden verwerkt.
  • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
  • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
  • Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden. •Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken.
  • Recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere data verwerker in een standaard gestructureerd data format.
  • Recht om in het geval van profiling of geautomatiseerde besluitvorming met juridische consequenties niet enkel afhankelijk te zijn van deze geautomatiseerde processen. In deze gevallen heeft u het recht om uw mening kenbaar te maken, het oneens te zijn met de uitkomst en heeft u het recht om de uitkomst van het proces te laten beoordelen door een medewerker.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Privacy-medewerker van HVS: privmed@vrolijke-schaap.nl. HVS zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

 

Contactgegevens

 

Als u ondanks de inspanning van HVS en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de Privacy-medewerker, of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Post- en bezoekadres HVS Horeca-exploitatie en -advies VOF / Brasserie “Het Vrolijke Schaap”, Fenkelstraat 23, 4731 JA Oudenbosch

Call Now ButtonBel ons